۱۳۸۸/۲/۱۵

20 راه تضميني براي فروپاشي رابطه

20 راه تضميني براي فروپاشي رابطه

طبق آخرين يافته ها، تداوم و تكرار20 اشتباه درطرز تفكر و برقراري ارتباط كه افراد مرتكب آن ميگردند، توانايي نابود ساختن هر رابطه اي را دارا ميباشد:
1- سرسختانه همواره خود را حق بجانب دانستن، حتي زماني كه ادله كافي در اختيار نداشته باشيد.
2- هيچگاه عذرخواهي نكردن، حتي زماني كه تقصير كار بودن شما اثبات گرديده باشد.
3-بي رحمانه خطاها ي شريك زندگي خود را بازگو كردن.
4-ادعاي متعصبانه از آگاهي داشتن از انگيزه هاي شريك زندگي بهتر از خود وي.
5-تصور آنكه شريك شما مي بايد نيازهاي شما را درك كرده و فورا بدون درخواست شما آنها را برآورده سازد.
6-ناديده گرفتن كامل اولويتهاي شريك زندگي و پافشاري بر اولويتهاي خود.
7-تصور آنكه نيازهاي جنسي همسر شما و نيازهاي جنسي شما يكسان و مشابه ميباشند.
8- عدم اقرار به رنجش و بلافاصله ابراز خشم كردن.
9- شناسايي عيوب و كاستيهاي شخصيتي همسر و اسرار خانوادگي وي، و بهره گيري از آنها براي پيروزي در مشاجرات، زماني كه منطق در ميماند.
10- بهره گيري از عذاب وجدان و حس گناه كار بودن براي به بازي گرفتن، دستيابي به اهداف و يا مجازات همسر.
11- در شناسايي و يافتن بديها و معايب همسر چيره دست بودن، اما هيچگاه خوبيها و محاسن وي را بزبان نياوردن.
12- كوتاه نيامدن به هيچ قيمتي، و كشاندن مجادله تا جايي كه همسر از خانه بگريزد.
13- هيچگاه رها نكردن گذشته، و بازگويي و باز آفريني آن به كرات.
14-ابراز وابستگي شديد به همسر خود،وادعاي آنكه بي وي و يا در صورت بي اعتنايي وي بي شك خواهد مرد.
15-در صورت عدم وابستگي شديد، فاصله گرفتن از لحاظ فيزيكي و احساسي تا حد بي اعتنايي كامل.
16-قول دادن، وهيچگاه عمل نكردن.
17- تا حدي متظاهر و دو رو بودن كه همسر نميداند شما چه زمان جدي هستيد.
18-عذرتراشي هميشگي براي عادات ناپسند خود.
19- پافشاري براين عقيده كه همواره مطلبي كه شما ميخواهيد بيان كنيد مهمتر از مطلبي است كه همسرتان ميخواهد بگويد، بنابراين حرف وي را قطع ميكنيد.
20-وانمود ميكنيد كه حرفهاي بيان شده همسرتان را كاملا متوجه شده ايد، ولو آنكه هيچ چيزي از صحبتهاي وي را نفهميده ايد.
21-به گونه اي رفتار ميكنيد كه گويي شما مرتكب هيچكدام از اشتباهات ذكر شده نگرديده ايد و اين شريك شماست كه بايد تغيير كند.

هیچ نظری موجود نیست: